شرکت های فنی و مهندسی

شرکت مهندسی و معماری فرارنگ
شرکت مهندسی و معماری فرارنگ تاسیس شده در سال 1385
آرمان توربین شریف
آرمان توربین شریف، بردهای کنترلی توربین راستون، تجهیزات ابزار دقیق توربین های گازی، بردهای کنترلی توربین گازی، تعمیرات کامل سیستم کنترلی