شرکت های مالی و اداری

حسابداری برتر
تهیه و تنظیم اسناد ملی، جمع آوری اطلاعات مالی و ثبت رویدادها، جمع آوری اطلاعات دریافت ها و پرداخت ها