درمان حیوانات

بیمارستان دامپزشکی درین
بیمارستان دامپزشکی درین به تبعیت از شعار :
حیوان سالم انسان سالم جامعه سالم

آماده ارائه هرگونه خدمات درمانی ؛ بهداشتی ؛ تغذیه و تربیتی به حیوانات خانگی شما می باشد