تاریخ‌ اجرا

تاریخ‌ اجرا
79 . الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ 1/1/1380 و بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود، لازم‌ الاجراست‌.
مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ 
80 . با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 1 با عنوان‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ نیز رعایت‌ می‌شود.