مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌

مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌ 

 
7 . مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر ارکان‌ اداره‌کننده‌ واحد تجاری‌ است‌.
اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ 
8 . مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ شامل‌ اجزای‌ زیر است‌ :
الف‌. صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ :
1 . ترازنامه‌،
2 . صورت‌ سود و زیان‌، 
3 . صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، و 
4 . صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد .
ب . یادداشتهای‌ توضیحی‌.