پیوست‌

پیوست‌
نمونه‌ای‌ از ساختار ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زیان


این‌ پیوست‌ به منظور آشنایی‌ با نحوه‌ اجرای‌ الزامات‌ مندرج‌ در استاندارد حسابداری‌ تهیه‌ شده‌ است‌ و بخشی‌ از استاندارد محسوب‌ نمی‌شود.
استاندارد حاضر اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ و حداقل‌ مواردی‌ را که‌ لازم‌ است‌ در ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زیان‌ افشا شود و همچنین‌ اقلام‌ دیگری‌ را مشخص‌ کرده‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ مربوط‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ ارائه‌ شود. هدف‌ پیوست‌ ارائه‌ نمونه‌هایی‌ از چگونگی‌ رعایت‌ الزامات‌ مربوط‌ به نحوه‌ ارائه‌ ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زیان‌ است‌. نمونه‌های‌ مربوط‌ به صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد و موارد خاص‌ عملکرد مالی‌ در استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در صورت‌ لزوم‌ و برای‌ دستیابی‌ به‌ ارائه‌ مطلوب‌ اطلاعات‌ در شرایط‌ خاص‌ هر واحد تجاری‌، می‌توان‌ ترتیب‌ ارائه‌ و شرح‌ اقلام‌ اصلی‌ را تغییر داد.

شرکت‌ سهامی‌ عام‌ نمونه
ترازنامه‌
در تاریخ‌ 29 اسفند ماه‌ 2×13
داراییـها یادداشت‌ 29/12/2×13 29/12/1×13 بدهیها و حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ یادداشت 29/12/2×13 29/12/1×13
میلیون‌ ریال‌ میلیون‌ ریال‌ میلیون‌ ریال‌ میلیون‌ ریال‌
داراییهای‌ جاری‌ : بدهیهای‌ جاری‌ :
موجودی‌ نقد .......... .......... حسابها و اسناد پرداختنی‌ تجاری‌ .......... ..........
سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ .......... .......... سایر حسابها و اسناد پرداختنی‌ .......... ..........
حسابها و اسناد دریافتنی‌ تجاری‌ .......... .......... پیش‌ دریافتها .......... ..........
سایر حسابها و اسناد دریافتنی‌ .......... .......... ذخیره‌ مالیات‌ .......... ..........
موجودی‌ مواد و کالا .......... .......... سود سهام‌ پرداختنی‌ .......... ..........
سفارشات‌ و پیش‌پرداختها .......... .......... تسهیلات‌ مالی‌ دریافتی‌ .......... ..........
.......... .......... .......... ..........
داراییهای جاری نگهداری شده برای فروش .......... .......... بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش .......... ..........
جمع‌ داراییهای‌ جاری‌ .......... .......... جمع‌ بدهیهای‌ جاری‌ .......... ..........
داراییهای‌ غیرجاری‌ : بدهیهای‌ غیرجاری‌ :
داراییهای‌ ثابت‌ مشهود .......... .......... حسابها واسناد پرداختنی‌ بلندمدت‌ .......... ..........
داراییهای‌ نامشهود .......... .......... تسهیلات‌ مالی‌ دریافتی‌ بلندمدت‌ .......... ..........
سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌ .......... .......... .......... ..........
سایر داراییها .......... .......... ذخیره‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ .......... ..........
جمع‌ بدهیهای‌ غیرجاری‌ .......... ..........
جمع‌ داراییهای‌ غیرجاری‌ .......... .......... حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ :
سرمایه‌ (×× سهم‌ ××× ریالی‌ تمام‌ پرداخت‌شده‌) .......... ..........
اندوخته‌ قانونی‌ .......... ..........
سایر اندوخته‌ها .......... ..........
سود (زیان‌) انباشته‌ .......... ..........
جمع‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ .......... ..........
جمع‌ داراییها .......... .......... جمع‌ بدهیها و حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ .......... ..........
یادداشتهای‌ توضیحی‌ ... تا ... مندرج‌ در صفحات‌ ... تا ...، جزء لاینفک‌ صورتهای‌ مالی‌ است.

شرکت‌ سهامی‌ عام‌ نمونه‌
صورت‌ سود و زیان‌
برای‌ سال‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

یادداشت‌ سال‌ 2×13 سال‌ 1×13
میلیون‌ ریال‌ میلیون‌ ریال‌ میلیون‌ ریال‌
فروش‌ خالص‌/ درآمد حاصل‌ از ارائه‌ خدمات‌ ............ ............
کسر می‌شود :
بهای‌ تمام‌شده‌ کالای‌ فروش‌رفته‌/ خدمات‌ ارائه‌شده‌ (............) (............)
سود (زیان‌ ) ناخالص‌ ............ ............
کسر می‌شود :
هزینه‌های‌ فروش‌، اداری‌ و عمومی‌ (............) (............)
خالص‌ سایر درآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ ............ ............
(............) (............)
سود (زیان‌) عملیاتی‌ ............ ............
اضافه‌ (کسر) می‌شود :
هزینه‌های‌ مالی‌ (............) (............)
خالص‌ سایر درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی‌ ............ ............
............ ............
سود (زیان‌) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‌ ............ ............
مالیات بردرآمد (............) (............)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم ............ ............
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات ............ ............
اثر مالیاتی (............) (............)
............ ............
سود خالص ............ ............
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود خالص (زیان) ............ ............
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال ............ ............
تعدیلات سنواتی ............ ............
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال- تعدیل شده ............ ............
سود قابل تخصیص ............ ............
تخصیص سود:
اندوخته قانونی (............) (............)
سایر اندوخته‌ها (............) (............)
سود سهام پرداختنی (............) (............)
(............) (............)
سود (زیان) انباشته در پایان سال ............ ............
از آنجا که‌ اجزای‌ سود و زیان‌ جامع‌ محدود به‌ سود (زیان‌) سال‌ و تعدیلات‌ سنواتی‌ است‌، صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ارائه‌ نشده‌ است‌.
یادداشتهای‌ توضیحی‌ ... تا ... مندرج‌ در صفحات‌ ... تا ...، جزء لاینفک‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌.