تولیدکنندگان دام، جوجه و طیور

 

پرورش دهندگان دام، جوجه و طیور

 

تولید و عرضه محصولات کشاورزی

 

تولید و عرضه خورام دام و طیور

 

صنایع وابسته دام وطیور و کشاورزی