پزشکی

بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

تجهیزات و لوازم پزشکی

لوازم یکبار مصرف پزشکی

سایر نیازهای پزشکی

دندانپزشکی

مراکز دندانپزشکی

تجهیزات و لوازم دندانپزشکی

سایر نیازهای دندانپزشکی

آزمایشگاهی

تجهیزات ثابت آزمایشگاهی

تجهیزات غیرثابت آزمایشگاهی

سایر نیازهای آزمایشگاهی

صنایع و تجهیزات بیمارستانی

صنایع بیمارستانی

تجهیزات بیمارستانی

سایر نیازهای بیمارستانی

رختشویخانه و سایر لوازم

رختشویخانه

سایر نیازهای این گروه