تولیدکنندگان پارچه و پوشاک و محصولات نساجی
عرضه کنندگان محصولات نساجی
تولیدکنندگان هنر و صنایع دستی
فروشندگان صنایع دستی
تجهیزات و صنایع جهت نساجی و صنایع دستی