طراحی و تامین خطوط تولید
تامین سایر ماشین آلات
مشاوره و ارائه خطوط تولید و مجوزهای صنعتی