اخبار

هر نوع بیمه ای که در مورد بیمه شده ایرانی وجود دارد برای اتباع خارجی نیز وجود دارد. اتباع خارجی هم به صورت اجباری بیمه می‌شوند و هم می‌توانند از بیمه‌هایی آزاد تامین اجتماعی مانند بیمه حرف و مشاغل آزاد استفاده کنند. مهمترین شرطی که در این زمینه وجود دارد این است که این افراد مجوز زندگی و کار در ایران داشته باشند و اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور این موضوع را تائید کرده باشد. از معدود مزایای بیمه تامین اجتماعی که به اتباع خارجی تعلق نمی‌گیرد مقرری بیمه بیکاری است. یعنی طبق قانون تامین اجتماعی، سازمان در قبال بیکاری این افراد تعهدی ندارد و در نتیجه 3 درصد حق بیمه بیکاری را نیز دریایافت نمی‌کند.
برخی از کارفرمایان به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی اتباع خارجی در زمانی که یک تبعه خارجی را به استخدام خود در آورند دچار سردرگمی می‌شوند مقاله حاضر با هدف آشنایی کارفرمایان ایرانی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی در ارتباط با اتباع خارجی تحریر شده است.
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »