درباره تکس - TAX

تکس (TAX) مجموعه ای از مشاوره، خدمات و اقدامات مدیریتی، مالی، مالیاتی، کار و تامین اجتماعی، ثبتی، حسابداری و حسابرسی و آموزشی و نرم افزاری را بطور کامل و جامع ارائه می نماید که خلاصه رئوس آنها را در اینجا ملاحظه می فرمائید.