تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

 

 

برای تهیه، تنظیم و در نهایت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده لازم است حتما مبلغ خریدها و فروشهای آن فصل موردنظر چه مشمول ارزش افزوده و چه معاف از ارزش افزوده تهیه و در گزارش لحاظ شود. چه بسا مهلت ارسال گزارشات فصل دیرتر از مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده میباشد.

براساس ماده ۱۰ قانون مالیات برارزش افزوده هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه ، تقسیم می شوند و طبق ماده ۲۱ قانون مذکور مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند.

مؤدیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد ، معادل پنجاه درصد (۵۰ %) مالیات متعلق مشمول جریمه می شوند ، لازم به ذکر است تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو در صد (۲ %) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود .

 

بهارتکس امور مربوط بهتنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده را برای شرکتها، موسسات و بنگاه های اقتصادی انجام میدهد. جهت دریافت این خدمات با شماره 88395403-021و یا09127258165 تماس حاصل فرمائید.

سوالات و اظهارنظر


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1500
نظر خود را وارد کنید