ثبت اسناد حسابداری

 

 

اسناد و مدارک مثبته (رویدادهای مالی) براساس تاریخ بایگانی و سپس اقدام به تجزیه و تحلیل رویداد مالی برای ثبت اسناد حسابداری بصورت دستی و سنتی میشود و بعد از تایید رئیس حسابداری یا مدیر مدیر مالی اسناد دستی، ثبت کامپیوتری (استفاده از نرم افزارهای حسابداری) میشوند، رویدادهای مالی از جمله فاکتور خرید، فاکتور فروش، چک، صورتحساب بانک، صورت تنخواه پرسنل، ضمانتنامه ها و غیره میباشد.

تمامی رویدادهای مالی به طور روزانه از طریق سیستم حسابداری ثبت میشود. رویدادهای مالی در صورتی که نیاز به صدور چک باشد پس از اخذ مجوز از مدیرعامل و یا در صورت با اهمیت بودن به تصویب هیئت مدیره به مدیر مالی شرکت ارجاع و فرم صدور چک تنظیم به همراه چک صادر و فرم مربوطه توسط صادر کننده چک ، تایید کننده و تصویب کننده امضاء میشود. اگر چک در وجه مشتری میباشد باید با مراجعه به شرکت و ارائه معرفی نامه برای دریافت چک پس از بررسی مدارک شناسایی همراه ، اقدام به اخذ رسید از مشتری با امضاء و مهر باشد. مدارک شامل کپی از چک و مدارک شناسایی مشتری ضمیمه سند میگردد.


رویدادهای مالی در صورتی که نیاز به صدور چک نباشد پس از دریافت مجوز از بالاترین مقام شرکت و بعد از آن مدیرمالی شرکت در سیستم حسابداری ثبت میشود (مواردی مانند اعلامیه های بدهکار یا بستانکار که به حسابهای فیمابین منظور میشود و یا خرید و فروش کالا بصورت اعتباری که در حسابهای دریافتنی و یا پرداختنی ثبت میشود).

 

بهارتکس امور مربوط به ثبت اسناد حسابداری را برای دوره (سال) مالی مربوطه برای شرکتها، موسسات و بنگاه های اقتصادی انجام میدهد. جهت دریافت این خدمات با شماره 88395403-021و یا 09127258165 تماس حاصل فرمائید.

سوالات و اظهارنظر


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید