دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
بنر صفحه یک تکس

بهارتکس

تکس (TAX) مجموعه ای از مشاوره، خدمات و اقدامات مدیریتی، مالی، مالیاتی، کار و تامین اجتماعی، ثبتی، حسابداری و حسابرسی و آموزشی و نرم افزاری را بطور کامل و جامع ارائه می نماید که خلاصه رئوس آنها را در اینجا ملاحظه می فرمائید.

یک برنامه ریزی، مخصوص برای شما...

سرعت و دقت در امور

کارشناسان متخصص

به روزترین قوانین

نظارت کارشناسان حرفه ای
اظهانامه مالیاتی 1

آبان ۱۳۹۶
October - November 2017
صفر - ربيع الاول - ١٤٣٩
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
21
٠١
۳۰
22
٠٢
۱
23
٠٣
۲
24
٠٤
۳
25
٠٥
۴
26
٠٦
۵
27
٠٧

۶
28
٠٨
۷
29
٠٩
۸
30
١٠
۹
31
١١
۱۰
01
١٢
۱۱
02
١٣
۱۲
03
١٤

۱۳
04
١٥
۱۴
05
١٦
۱۵
06
١٧
۱۶
07
١٨
۱۷
08
١٩
۱۸
09
٢٠
۱۹
10
٢١

۲۰
11
٢٢
۲۱
12
٢٣
۲۲
13
٢٤
۲۳
14
٢٥
۲۴
15
٢٦
۲۵
16
٢٧
۲۶
17
٢٨

۲۷
18
٢٩
۲۸
19
٣٠
۲۹
20
٠١
۳۰
21
٠٢
۱
22
٠٣
۲
23
٠٤
۳
24
٠٥
مناسبت های ماه : آبان