اخبار مرتبط » سایر قوانین

 • تکالیف جدید مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهر 1395
  تکالیف جدید مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهر 1395
  تکالیف جدید مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهر 1395
  تکالیف جدید مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهر 1395
 • برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
 • ویژگی‌های صورت معاملات فصلی مالیاتی
  ویژگی‌های صورت معاملات فصلی مالیاتی
  ویژگی‌های صورت معاملات فصلی مالیاتی
  ویژگی‌های صورت معاملات فصلی مالیاتی
 • شرایط افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق انتقال مازاد تجدید ارزیابی تعیین شد
  شرایط افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق انتقال مازاد تجدید ارزیابی تعیین شد
  شرایط افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق انتقال مازاد تجدید ارزیابی تعیین شد
  شرایط افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق انتقال مازاد تجدید ارزیابی تعیین شد
 • تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی
  تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی
  تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی
  تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی
 • اطلاعیه در خصوص ورود اطلاعات سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ورود اطلاعات سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ورود اطلاعات سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ورود اطلاعات سال 1396
 • ویژگی های یک فاکتور فروش معتبر از نظر سازمان امور مالیاتی
  ویژگی های یک فاکتور فروش معتبر از نظر سازمان امور مالیاتی
  ویژگی های یک فاکتور فروش معتبر از نظر سازمان امور مالیاتی
  ویژگی های یک فاکتور فروش معتبر از نظر سازمان امور مالیاتی
 • از معاف ها ، مالیات می گیرند
  از معاف ها ، مالیات می گیرند
  از معاف ها ، مالیات می گیرند
  از معاف ها ، مالیات می گیرند
 • برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
 • مالیات حقوق در سال ۹۷
  مالیات حقوق در سال ۹۷
  مالیات حقوق در سال ۹۷
  مالیات حقوق در سال ۹۷
 • قابل توجه ماموران مالیاتی مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات
  قابل توجه ماموران مالیاتی مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات
  قابل توجه ماموران مالیاتی مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات
  قابل توجه ماموران مالیاتی مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات
 • تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
  تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
  تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
  تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
 • طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
  طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
  طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
  طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
 • ماده 106،107و109 قانون تجارت
  ماده 106،107و109 قانون تجارت
  ماده 106،107و109 قانون تجارت
  ماده 106،107و109 قانون تجارت
 • اطلاعات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارائه شد
  اطلاعات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارائه شد
  اطلاعات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارائه شد
  اطلاعات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارائه شد
 • متن نامه ولی اله سیف در خصوص گردآوری و ارسال اطلاعات خریداران عمده دلار
  متن نامه ولی اله سیف در خصوص گردآوری و ارسال اطلاعات خریداران عمده دلار
  متن نامه ولی اله سیف در خصوص گردآوری و ارسال اطلاعات خریداران عمده دلار
  متن نامه ولی اله سیف در خصوص گردآوری و ارسال اطلاعات خریداران عمده دلار
 • راه های مختلف پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان تامین اجتماعی
  راه های مختلف پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان تامین اجتماعی
  راه های مختلف پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان تامین اجتماعی
  راه های مختلف پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان تامین اجتماعی
 • مودیان مالیاتی شهر و استان تهران
  مودیان مالیاتی شهر و استان تهران
  مودیان مالیاتی شهر و استان تهران
  مودیان مالیاتی شهر و استان تهران
 • نرخ مالیات بر عملکرد در سال آینده کاهش می‌یابد
  نرخ مالیات بر عملکرد در سال آینده کاهش می‌یابد
  نرخ مالیات بر عملکرد در سال آینده کاهش می‌یابد
  نرخ مالیات بر عملکرد در سال آینده کاهش می‌یابد
 • تذکر مهم جهت پلمب دفاتر قانونی سال ۹۷
  تذکر مهم جهت پلمب دفاتر قانونی سال ۹۷
  تذکر مهم جهت پلمب دفاتر قانونی سال ۹۷
  تذکر مهم جهت پلمب دفاتر قانونی سال ۹۷
 • فرمول محاسبه عیدی برای کارکرد یکسال کامل
  فرمول محاسبه عیدی برای کارکرد یکسال کامل
  فرمول محاسبه عیدی برای کارکرد یکسال کامل
  فرمول محاسبه عیدی برای کارکرد یکسال کامل
 • حق تمبر
  حق تمبر
 • طرح جامع مالیاتی
  طرح جامع مالیاتی
  طرح جامع مالیاتی
  طرح جامع مالیاتی
 • ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ4 ﺫﺧﺎﯾﺮ، ﺑﺪﻫﯿﻬﺎﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻬﺎﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ (ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ 1384)
  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ4 ﺫﺧﺎﯾﺮ، ﺑﺪﻫﯿﻬﺎﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻬﺎﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ (ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ 1384)
  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ4 ﺫﺧﺎﯾﺮ، ﺑﺪﻫﯿﻬﺎﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻬﺎﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ (ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ 1384)
  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ4 ﺫﺧﺎﯾﺮ، ﺑﺪﻫﯿﻬﺎﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻬﺎﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ (ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ 1384)
 • حسابداری زیست محیطی
  حسابداری زیست محیطی
  حسابداری زیست محیطی
  حسابداری زیست محیطی
 • نحوه اعتراض به اوراق مطالبه و برگ استرداد ارزش افزوده ، شرایط ، مهلت زمانی و نحوه اعتراض به مالیات و عوارض تعیین شده
  نحوه اعتراض به اوراق مطالبه و برگ استرداد ارزش افزوده ، شرایط ، مهلت زمانی و نحوه اعتراض به مالیات و عوارض تعیین شده
  نحوه اعتراض به اوراق مطالبه و برگ استرداد ارزش افزوده ، شرایط ، مهلت زمانی و نحوه اعتراض به مالیات و عوارض تعیین شده
  نحوه اعتراض به اوراق مطالبه و برگ استرداد ارزش افزوده ، شرایط ، مهلت زمانی و نحوه اعتراض به مالیات و عوارض تعیین شده
 • مفاصا حساب مالیاتی طبق ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
  مفاصا حساب مالیاتی طبق ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
  مفاصا حساب مالیاتی طبق ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
  مفاصا حساب مالیاتی طبق ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
 • الحاقات جدید به قانون مالیات بر ارزش افزوده
  الحاقات جدید به قانون مالیات بر ارزش افزوده
  الحاقات جدید به قانون مالیات بر ارزش افزوده
  الحاقات جدید به قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • بخشنامه شماره : 17/93/230 تاریخ: 1393/02/16جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم
  بخشنامه شماره : 17/93/230 تاریخ: 1393/02/16جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم
  بخشنامه شماره : 17/93/230 تاریخ: 1393/02/16جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم
  بخشنامه شماره : 17/93/230 تاریخ: 1393/02/16جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم
 • انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی
  انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی
  انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی
  انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی
 • شرایط جدید برای مالیات 4 درصد علی الحساب واردات
  شرایط جدید برای مالیات 4 درصد علی الحساب واردات
  شرایط جدید برای مالیات 4 درصد علی الحساب واردات
  شرایط جدید برای مالیات 4 درصد علی الحساب واردات
 • ۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت
  ۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت
  ۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت
  ۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت
 • ۷ نکته اساسی در مورد عیدی
  ۷ نکته اساسی در مورد عیدی
  ۷ نکته اساسی در مورد عیدی
  ۷ نکته اساسی در مورد عیدی
 • قابل توجه ماموران مالیاتی
  قابل توجه ماموران مالیاتی
  قابل توجه ماموران مالیاتی
  قابل توجه ماموران مالیاتی
 • برگ تشخیص اصلاحی ( قبل از صدور برگ قطعی)
  برگ تشخیص اصلاحی ( قبل از صدور برگ قطعی)
  برگ تشخیص اصلاحی ( قبل از صدور برگ قطعی)
  برگ تشخیص اصلاحی ( قبل از صدور برگ قطعی)
 • گمرک نظارت بر کارت های بازرگانی را تشدید کرد
  گمرک نظارت بر کارت های بازرگانی را تشدید کرد
  گمرک نظارت بر کارت های بازرگانی را تشدید کرد
  گمرک نظارت بر کارت های بازرگانی را تشدید کرد
 • مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم
  مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم
  مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم
  مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم
 • برابر آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و باستناد آنچه که در ماده ۲۷۲ این قانون آمده
  برابر آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و باستناد آنچه که در ماده ۲۷۲ این قانون آمده
  برابر آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و باستناد آنچه که در ماده ۲۷۲ این قانون آمده
  برابر آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و باستناد آنچه که در ماده ۲۷۲ این قانون آمده
 • قابل توجه مودیانِ مشمولِ ارسال فهرست معاملات
  قابل توجه مودیانِ مشمولِ ارسال فهرست معاملات
  قابل توجه مودیانِ مشمولِ ارسال فهرست معاملات
  قابل توجه مودیانِ مشمولِ ارسال فهرست معاملات
 • میزان معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۷ اشخاص موضوع ماده 57 و 101قانون مالیاتهای مستقیم
  میزان معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۷ اشخاص موضوع ماده 57 و 101قانون مالیاتهای مستقیم
  میزان معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۷ اشخاص موضوع ماده 57 و 101قانون مالیاتهای مستقیم
  میزان معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۷ اشخاص موضوع ماده 57 و 101قانون مالیاتهای مستقیم
 • اطلاعات حقوقی بیمه مناطق آزاد
  اطلاعات حقوقی بیمه مناطق آزاد
  اطلاعات حقوقی بیمه مناطق آزاد
  اطلاعات حقوقی بیمه مناطق آزاد
 • اگر در دفاع مالیاتی دلایل و مستندات محکمی ندارید بی خود اعتراض نکنید چون هزینه دارد.
  اگر در دفاع مالیاتی دلایل و مستندات محکمی ندارید بی خود اعتراض نکنید چون هزینه دارد.
  اگر در دفاع مالیاتی دلایل و مستندات محکمی ندارید بی خود اعتراض نکنید چون هزینه دارد.
  اگر در دفاع مالیاتی دلایل و مستندات محکمی ندارید بی خود اعتراض نکنید چون هزینه دارد.
 • سقف معافیت مالیاتی در سال 97
  سقف معافیت مالیاتی در سال 97
  سقف معافیت مالیاتی در سال 97
  سقف معافیت مالیاتی در سال 97
 • محاسبات اضافه_کار_عیدی_و_سنوات
  محاسبات اضافه_کار_عیدی_و_سنوات
  محاسبات اضافه_کار_عیدی_و_سنوات
  محاسبات اضافه_کار_عیدی_و_سنوات
 • مرور سریع تغییرات به وجود آمده درقانون_مالیات_های_مستقیم
  مرور سریع تغییرات به وجود آمده درقانون_مالیات_های_مستقیم
  مرور سریع تغییرات به وجود آمده درقانون_مالیات_های_مستقیم
  مرور سریع تغییرات به وجود آمده درقانون_مالیات_های_مستقیم
 • چک‌ها از این پس فقط به نام افراد صادر می‌شود
  چک‌ها از این پس فقط به نام افراد صادر می‌شود
  چک‌ها از این پس فقط به نام افراد صادر می‌شود
  چک‌ها از این پس فقط به نام افراد صادر می‌شود
 • آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و باستناد آنچه که در ماده ۲۷۲آمده است
  آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و باستناد آنچه که در ماده ۲۷۲آمده است
  آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و باستناد آنچه که در ماده ۲۷۲آمده است
  آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و باستناد آنچه که در ماده ۲۷۲آمده است
 • صدور چک حامل ممنوع شد
  صدور چک حامل ممنوع شد
  صدور چک حامل ممنوع شد
  صدور چک حامل ممنوع شد
 • شرحی بر ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
  شرحی بر ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
  شرحی بر ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
  شرحی بر ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
 • مهلت ارسال لیست و پرداخت بیمه بهمن ماه
  مهلت ارسال لیست و پرداخت بیمه بهمن ماه
  مهلت ارسال لیست و پرداخت بیمه بهمن ماه
  مهلت ارسال لیست و پرداخت بیمه بهمن ماه
Loading

سایر قوانین

ایمنی و بهداشت محیط کار، یکی از مهمترین موضوعاتی است که کارفرمایان باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشند. در این مطلب به بیان موضوع مقررات و توصیه های مربوط به حوادث ناشی از کار پرداخته شده است. ادامه
[ تعداد بازدید : ۶۵ ]
وفق ماده 39 قانون تامین اجتماعی، پرداخت بموقع حق بیمه به شعب تامین اجتماعی، ضامن تداوم ارائه خدمات بیمه ای به نیروی کار است. عدم توجه به این موضوع، جریمه های خاصی را در چارچوب مقررات برای کارفرمایان ب ادامه
[ تعداد بازدید : ۷۱ ]
نقل و انتقال کارگاه اعم از اجاره،خرید و فروش،مستلزم رعایت ضوابطی خاص است وعدم توجه به آن خسارت به طرفین معامله را در پی خواهدداشت.در این محتوا به موضوع تکالیف بیمه ای مربوط به نقل وانتقال پرداخته شده ادامه
[ تعداد بازدید : ۹۴ ]
براساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی،منابع درآمدی اصلی سازمان ازمحل پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شدگان،کارفرمایان ودولت تأمین میشود.دراین مطلب به موضوع شرایط تقسیط بدهی کارفرمایان پرداخته شده است ادامه
[ تعداد بازدید : ۶۱ ]
ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت حق بیمه میتواند رضایت خاطر کارفرمایان را فراهم سازد؛ از این رو پرداخت حق بیمه به صورت غیرحضوری اقدامی است که به تحقق این امر کمک خواهد کرد. ادامه
[ تعداد بازدید : ۷۲ ]
انجام بازرسی توسط سازمان تأمین اجتماعی به منظور تأمین حقوق بیمه ای کارکنان و کارگران صورت میپذیرد و این اقدام موجب افزایش اطمینان خاطر کارکنان و تأمین امنیت فکری و روحی آنان میشود. ادامه
[ تعداد بازدید : ۷۰ ]
[ تعداد بازدید : ۹۶ ]
[ تعداد بازدید : ۹۴ ]
در این محتوا ابتدا تمام ماده های قانون بیمه ذکر شده که خود شامل 36 ماده بوده و پس از آن اصول حاکم برقراردادهای بیمه را بیان کرده ایم.معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات و روابط حقوقی بین اف ادامه
[ تعداد بازدید : ۶۹ ]
ایران و دولت اندونزی که عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند،با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به عنوان مکمل کنوانسیون مذکور، به‌منظور تأسیس سرویسهای هوایی منظم فی‌مابین و ماوراء سرزمینهای ادامه
[ تعداد بازدید : ۷۲ ]
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان و مونته‌نگرو مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. ادامه
[ تعداد بازدید : ۶۸ ]
ایران و اتیوپی با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت‌، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی در امر سرمایه‌گذاری و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری های سرمایه‌گذارا ادامه
[ تعداد بازدید : ۷۷ ]
ایران و دولت مالزی که« طرفهای متعاهد »نامیده می‌شوند،با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی باهدف به‌کارگیری منابع اقتصادی ،و باتأیید لزوم تشویق و حمایت ازسرمایه‌گذاری های سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد ادامه
[ تعداد بازدید : ۷۰ ]
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/3/1385 به تای ادامه
[ تعداد بازدید : ۶۹ ]
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این قانون در تاریخ 18/10/1 ادامه
[ تعداد بازدید : ۷۸ ]
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »