اخبار مرتبط » سایر قوانین

 • احکام مالیاتی قانون بودجه 1403
  احکام مالیاتی قانون بودجه 1403
  احکام مالیاتی قانون بودجه 1403
  احکام مالیاتی قانون بودجه 1403
 • اطلاعیه شماره 28 - اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1402
  اطلاعیه شماره 28 - اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1402
  اطلاعیه شماره 28 - اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1402
  اطلاعیه شماره 28 - اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1402
 • اطلاعیه شماره 27 - نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403
  اطلاعیه شماره 27 - نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403
  اطلاعیه شماره 27 - نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403
  اطلاعیه شماره 27 - نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403
 • استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق
  استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق
  استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق
  استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق
 • دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی -دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳
  دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی -دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳
  دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی -دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳
  دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی -دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳
 • میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار درسال 1403
  میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار درسال 1403
  میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار درسال 1403
  میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار درسال 1403
 • ترتیبات ابلاغ الکترونیکی ( تبصره (۱) ماده (۲۱۹)
  ترتیبات ابلاغ الکترونیکی ( تبصره (۱) ماده (۲۱۹)
  ترتیبات ابلاغ الکترونیکی ( تبصره (۱) ماده (۲۱۹)
  ترتیبات ابلاغ الکترونیکی ( تبصره (۱) ماده (۲۱۹)
 • اطلاعیه شماره 26 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش
  اطلاعیه شماره 26 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش
  اطلاعیه شماره 26 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش
  اطلاعیه شماره 26 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش
 • اطلاعیه شماره 25 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید
  اطلاعیه شماره 25 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید
  اطلاعیه شماره 25 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید
  اطلاعیه شماره 25 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید
 • بخشنامه مرکز دادرسی مبنی قابل طرح بودن اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده با مانده بستانکاری
  بخشنامه مرکز دادرسی مبنی قابل طرح بودن اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده با مانده بستانکاری
  بخشنامه مرکز دادرسی مبنی قابل طرح بودن اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده با مانده بستانکاری
  بخشنامه مرکز دادرسی مبنی قابل طرح بودن اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده با مانده بستانکاری
 • نامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی : حضور و عضویت نماینده بند ٣ ماده ٢۴۴ در هیات های حل اختلاف مالیاتی
  نامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی : حضور و عضویت نماینده بند ٣ ماده ٢۴۴ در هیات های حل اختلاف مالیاتی
  نامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی : حضور و عضویت نماینده بند ٣ ماده ٢۴۴ در هیات های حل اختلاف مالیاتی
  نامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی : حضور و عضویت نماینده بند ٣ ماده ٢۴۴ در هیات های حل اختلاف مالیاتی
 • آموزشی/ کد خطاهای سامانه مودیان مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان
  آموزشی/ کد خطاهای سامانه مودیان مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان
  آموزشی/ کد خطاهای سامانه مودیان مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان
  آموزشی/ کد خطاهای سامانه مودیان مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان
 • سوالات متداول سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی
  سوالات متداول سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی
  سوالات متداول سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی
  سوالات متداول سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی
 • اطلاعیه شماره ۲۴ - اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲
  اطلاعیه شماره ۲۴ - اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲
  اطلاعیه شماره ۲۴ - اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲
  اطلاعیه شماره ۲۴ - اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲
 • ابلاغیه دفتر حسابرسی مالیاتی مبنی بر امکان اصلاح سیستمی اوراق دوره های ارزش افزوده قطعی شده
  ابلاغیه دفتر حسابرسی مالیاتی مبنی بر امکان اصلاح سیستمی اوراق دوره های ارزش افزوده قطعی شده
  ابلاغیه دفتر حسابرسی مالیاتی مبنی بر امکان اصلاح سیستمی اوراق دوره های ارزش افزوده قطعی شده
  ابلاغیه دفتر حسابرسی مالیاتی مبنی بر امکان اصلاح سیستمی اوراق دوره های ارزش افزوده قطعی شده
 • ماده ۹ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح گردید.
  ماده ۹ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح گردید.
  ماده ۹ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح گردید.
  ماده ۹ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح گردید.
 • بخشنامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
  بخشنامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
  بخشنامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
  بخشنامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
 • ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی قطعی شده
  ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی قطعی شده
  ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی قطعی شده
  ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی قطعی شده
 • آئین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب
  آئین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب
  آئین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب
  آئین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب
 • اطلاعیه شماره ۲۳-تغییر وضعیت Pending به In_Progress
  اطلاعیه شماره ۲۳-تغییر وضعیت Pending به In_Progress
  اطلاعیه شماره ۲۳-تغییر وضعیت Pending به In_Progress
  اطلاعیه شماره ۲۳-تغییر وضعیت Pending به In_Progress
 • اطلاعیه شماره ۲۲-افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ۲۲-افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ۲۲-افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ۲۲-افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان
 • هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی
  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی
  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی
  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی
 • اطلاعیه شماره ۲۱  اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ۲۱  اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
 • ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران
  ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران
  ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران
  ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران
 • ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی
  ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی
  ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی
  ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی
 • حق بیمه قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی
  حق بیمه قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی
  حق بیمه قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی
  حق بیمه قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی
 • موارد عدم شمول ارسال در فهرست معاملات 169
  موارد عدم شمول ارسال در فهرست معاملات 169
  موارد عدم شمول ارسال در فهرست معاملات 169
  موارد عدم شمول ارسال در فهرست معاملات 169
 • قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان
  قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان
  قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان
  قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان
 • راهنمای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بهمن ۱۴۰۲
  راهنمای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بهمن ۱۴۰۲
  راهنمای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بهمن ۱۴۰۲
  راهنمای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بهمن ۱۴۰۲
 • چگونگی بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲)
  چگونگی بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲)
  چگونگی بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲)
  چگونگی بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲)
 • نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش خودرو و نمایشگاه های اتومبیل
  نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش خودرو و نمایشگاه های اتومبیل
  نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش خودرو و نمایشگاه های اتومبیل
  نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش خودرو و نمایشگاه های اتومبیل
 • در راستای اجرای حکم ماده216 ق.م.م
  در راستای اجرای حکم ماده216 ق.م.م
  در راستای اجرای حکم ماده216 ق.م.م
  در راستای اجرای حکم ماده216 ق.م.م
 • تصمیمات مهم دولت برای صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت
  تصمیمات مهم دولت برای صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت
  تصمیمات مهم دولت برای صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت
  تصمیمات مهم دولت برای صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت
 • بدون فاکتور در سامانه مودیان امکان پرداخت تسهیلات نیست
  بدون فاکتور در سامانه مودیان امکان پرداخت تسهیلات نیست
  بدون فاکتور در سامانه مودیان امکان پرداخت تسهیلات نیست
  بدون فاکتور در سامانه مودیان امکان پرداخت تسهیلات نیست
 • بخشنامه رسمی تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصل پاییز
  بخشنامه رسمی تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصل پاییز
  بخشنامه رسمی تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصل پاییز
  بخشنامه رسمی تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصل پاییز
 • مهلت 45 روزه اصناف برای دریافت شناسه یکتای الکترونیک
  مهلت 45 روزه اصناف برای دریافت شناسه یکتای الکترونیک
  مهلت 45 روزه اصناف برای دریافت شناسه یکتای الکترونیک
  مهلت 45 روزه اصناف برای دریافت شناسه یکتای الکترونیک
 • محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت
  محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت
  محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت
  محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت
 • اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
  اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
  اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
  اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
 • تفویض اختیار بخشودگی جرائم به مناسبت دهه‌فجر
  تفویض اختیار بخشودگی جرائم به مناسبت دهه‌فجر
  تفویض اختیار بخشودگی جرائم به مناسبت دهه‌فجر
  تفویض اختیار بخشودگی جرائم به مناسبت دهه‌فجر
 • دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
  دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
  دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
  دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
 • اجرای مفاد (4) قانون تسهیل
  اجرای مفاد (4) قانون تسهیل
  اجرای مفاد (4) قانون تسهیل
  اجرای مفاد (4) قانون تسهیل
 • آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
  آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
  آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
  آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
 • ابلاغیه مالیاتی200/77070/د مورخ1402/06/20
  ابلاغیه مالیاتی200/77070/د مورخ1402/06/20
  ابلاغیه مالیاتی200/77070/د مورخ1402/06/20
  ابلاغیه مالیاتی200/77070/د مورخ1402/06/20
 • نحوه رسیدگی و اعتراض مودیان به برگ قطعی موضوع تبصره ۱۰۰
  نحوه رسیدگی و اعتراض مودیان به برگ قطعی موضوع تبصره ۱۰۰
  نحوه رسیدگی و اعتراض مودیان به برگ قطعی موضوع تبصره ۱۰۰
  نحوه رسیدگی و اعتراض مودیان به برگ قطعی موضوع تبصره ۱۰۰
 • معاون درآمدهای مالیاتی
  معاون درآمدهای مالیاتی
  معاون درآمدهای مالیاتی
  معاون درآمدهای مالیاتی
 • حذف شرط محل کسب برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابلاغ شد
  حذف شرط محل کسب برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابلاغ شد
  حذف شرط محل کسب برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابلاغ شد
  حذف شرط محل کسب برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابلاغ شد
 • اطلاعیه شماره 19-تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره 19-تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره 19-تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره 19-تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره ۱۸-محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی
  اطلاعیه شماره ۱۸-محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی
  اطلاعیه شماره ۱۸-محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی
  اطلاعیه شماره ۱۸-محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی
 • اطلاعیه شماره 14
  اطلاعیه شماره 14
  اطلاعیه شماره 14
  اطلاعیه شماره 14
 • اطلاعیه شماره ۱۲
  اطلاعیه شماره ۱۲
  اطلاعیه شماره ۱۲
  اطلاعیه شماره ۱۲
Loading

سایر قوانین

[ تعداد بازدید : ۵۸۵ ]
ایمنی و بهداشت محیط کار، یکی از مهمترین موضوعاتی است که کارفرمایان باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشند. در این مطلب به بیان موضوع مقررات و توصیه های مربوط به حوادث ناشی از کار پرداخته شده است. ادامه
[ تعداد بازدید : ۵۴۴ ]
وفق ماده 39 قانون تامین اجتماعی، پرداخت بموقع حق بیمه به شعب تامین اجتماعی، ضامن تداوم ارائه خدمات بیمه ای به نیروی کار است. عدم توجه به این موضوع، جریمه های خاصی را در چارچوب مقررات برای کارفرمایان ب ادامه
[ تعداد بازدید : ۵۵۶ ]
صفحه ۱ از ۱۴ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »